Aspekty prawne dotyczące praw pacjenta

– Geneza i istota praw pacjenta w obecnym systemie prawnym.
– Prawa Pacjenta w Europie i na świecie.
– Konstytucyjne podstawy praw pacjenta
– Nowelizacje Ustawy o Prawach Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawa pacjenta wynikające z obowiązujących przepisów

– Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
– Prawo pacjenta do informacji
– Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
– Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
– Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
– Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności pacjenta
– Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
– Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
– Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
– Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
– Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
– Prawa pacjenta w przypadku pacjenta małoletniego
– Prawa pacjenta geriatrycznego
– Prawa pacjenta ubezwłasnowolnionego

Odpowiedzialność za szkody związane z naruszeniem praw pacjenta

– Kto odpowiada za naruszenie praw pacjenta – podmiot medyczny czy lekarz?
– Jakie roszczenia przysługują pacjentowi w związku z naruszeniem praw pacjenta?
– Jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością z tytułu naruszenia praw pacjenta.
– Przykłady praktyczne.

Prawo lekarza do ochrony dóbr osobistych:

– Godność osobista
– Naruszenie nietykalności cielesnej
– Ochrona cywilna

Prawo lekarza do ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu

Prawo lekarza do odmowy rozpoczęcia lub kontynuacji leczenia

Prawo lekarza do powołania się na klauzulę sumienia

Prawo lekarza do obrony w postępowaniu karnym i cywilnym

Prawo lekarza do odmowy wykonania zabiegu niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną lub oczywiście zbędnego

Dyskusja