Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie!

Rewolucyjne zmiany w Prawie zamówień publicznych w Ochronie Zdrowia

Opracowane przez: dr n. pr. Annę Banaszewską


Terminy i miejsca szkoleń:

Warszawa - 5 marca - REJESTRACJA »

Trójmiasto - 12 marca - REJESTRACJA »

Katowice - 19 marca - REJESTRACJA »

Poznań - 3 kwietnia - REJESTRACJA »

Łódź - 16 kwietnia - REJESTRACJA »

Lublin - 7 maja - REJESTRACJA »

Wrocław - 21 maja - REJESTRACJA »

Kraków - 28 maja - REJESTRACJA »

Rzeszów - 4 czerwca - REJESTRACJA » 

 


Cena:  620 zł netto
zamiast 799 zł netto dla pierwszych 20 osób

Cena zawiera:

- materiały
- poczęstunek kawowy
- lunch
- materiały edukacyjne
- możliwość konsultacji z ekspertami po szkoleniu
- darmowa karta wstępu na Forum Ochrony Zdrowia Innova Med Management o wartości wyjściowej 499 zł netto
- dostęp do dowolnego kursu on - line medycznej platformy edukacyjnej na stronie www.medycyna.org.pl

Rabaty Grupowe:

- 2 osoby - 5% rabatu
- 3 - 4 osoby - 10% rabatu
- 5 i więcej - 15% rabatu


Czas trwania: 10:00 - 17:00 


O SZKOLENIU:

Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie rewolucyjna, nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Regulacja ta wprowadza rewolucyjne zmiany zarówno dla zamawiających szpitali jak i dla wykonawców zastępując dotychczasową ustawę liczącą 227 jednostek redakcyjnych nowym aktem prawnym zawierającym 623 artykuły.

Jako przykłady zmian warto przytoczyć wprowadzenia nowej procedury na zamówienia bagatelne, dotychczas nieobjęte ustawą, obowiązek sporządzania i aktualizacji szczegółowego planu zamówień, nowy obowiązek sporządzania przez Zamawiającego analizy potrzeb, zmiany w zakresie sporządzania opisu przedmiotu zamówień, rewolucyjne zmiany w zakresie procedur zmian PZP, zmiany przesłanek wykluczenia wykonawców, zaostrzenie uprawnień kontrolnych oraz zmianę zasad postępowania przed KIO.

Szkolenie jest dedykowane zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z najistotniejszymi zmianami, a następnie w formie warsztatowej przenieść zdobytą wiedzę na praktyczne jej wykorzystanie. Z uwagi na praktyczny aspekt szkolenia liczba miejsc jest ograniczona do 40. Każdy uczestnik otrzyma materiały po szkoleniu oraz będzie mógł skorzystać z dodatkowego pakietu 5 godzin konsultacji po szkoleniu.

W związku z licznymi pytaniami w oparciu o konsultacje z wybitnymi ekspertami, pragniemy zaprosić Państwa na jedyne w Polsce takie szkolenie, które kładzie bardzo duży nacisk na aspekty praktyczne.

W szkoleniu powinni uczestniczyć:

 1. Farmaceuci szpitalni.
 2. Pracownicy zamówień publicznych.
 3. Wykonawcy oferujący dostawy leków, wyrobów medycznych oraz usługi, sprzętu medycznego

Metody dydaktyczne: wykład, case studies, dyskusja, praktyczne zadania do rozwiązania przez uczestników.PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie

  Zmiany w systemie zamówień publicznych – zestawienie najważniejszych zmian, które wejdą w życie w dniu 01.01.2021 r., w stosunku do obecnego stanu prawnego, (TOP 10 zmian, które musisz znać obudzony o 12 w nocy) w tym:
 • nowe zasady udzielania zamówień publicznych
 • obowiązek stosowania przepisów ustawy do zamówień bagatelnych
 • polityka zakupowa – dla kogo jest to obowiązek dla kogo uprawnienie?
 • szacowanie wartości zamówienia – co się zmieni?
 • analiza potrzeb zamawiającego
 • nowe narzędzia: wstępne konsultacje rynkowe – czy zamawiający musi „znać się na wszystkim”?

 1. Planowanie postępowań o udzielenie zamówień – obiektywne potrzeby zamawiającego – czy to będzie najważniejszy etap postępowania od dnia 01.01.2021r.
 • wymóg dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia;
 • polityka zakupowa – dla kogo jest to obowiązek dla kogo uprawnienie?
 • obowiązki aktualizacji rocznych planów postępowań;
 • koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
 • nowe narzędzia: wstępne konsultacje rynkowe – czy zamawiający musi „znać się na wszystkim”?
 • zasady efektywności;
 • podsumowanie w kontekście dotychczasowej praktyki i orzecznictwa KIO;
 • ćwiczenia z szacowania potrzeb.

 1. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia.
 • podstawy szacowania wartości zamówień;
 • udzielanie zamówień mieszanych w częściach;
 • sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług;
 • praktyczne ćwiczenia z szacowania wartości zamówienia w kontekście orzecznictwa KIO.

 1. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych.
 • SWZ za zamiast SWIZ – czy coś się zmieni od 01.01.2021 r.;
 • opis potrzeb i wymagań Zamawiającego;
 • co możesz, a czego ci nie wolno – opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria jakościowe w kontekście dotychczasowej praktyki i orzecznictwa KIO.

 1. Wadium – zmiany, zmiany… zmiany? – co się zmieni, a co nie?
 • zniesienie obowiązku żądania wadium;
 • nowe zasady zwrotu wadium;
 • formy wnoszenia wadium w kontekście dotychczasowej praktyki i orzecznictwa KIO oraz sądów.

 1. Ocena podmiotowa wykonawców
 • nowe warunki udziału w postępowaniu;
 • zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia;
 • składanie wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przy sprawdzaniu podstawy wykluczenia dotyczącej zaangażowania w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia;
 • zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego – praktyczne zagadnienia, zmiana podwykonawcy, odpowiedzialność za podwykonawcę – praktyka w kontekście orzeczeń KIO i sądu;
 • nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych.

 1. Co to jest zmówienia bagatelne?
 • zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 PLN;
 • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji);
 • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego -jak to zrobić krok po kroku?

 1. Nowe zasady udzielanie zamówień o wartości poniżej progów UE – od „A” do „Z”:
 • zakres zastosowania procedury uproszczonej;
 • prawidłowe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia;
 • szczególne zasady kwalifikacji podmiotowej wykonawców;
 • tryby udzielania zamówień (tryb podstawowy, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki);
 • wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych, w tym:
 • istotna zmiana charakteru zamówienia a konieczność unieważnienia postępowania;
 • zniesienie obowiązku żądania dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • zmiany dotyczące równoważności przy opisywaniu przedmiotu zamówienia oraz dokumentów przedmiotowych;
 • zmiana kwalifikacji prawnej niektórych przesłanek wykluczenia wykonawcy z obligatoryjnych na fakultatywne;
 • możliwość zażądania JEDZ tylko od jednego wykonawcy w procedurze odwróconej;
 • wydłużenie terminów związania ofertą;
 • liberalizacja przepisu ograniczającego stosowanie kryterium ceny jako jedynego;
 • powrót do równoczesnego informowania o wyborze oferty i odrzuceniu ofert,
 • nowe przesłanki unieważnienia postępowania.

 1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia zasady jawności:
 • ogłoszenie na tablicy ogłoszeń – nadal konieczne?
 • brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert;
 • ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego;
 • nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
 • otwarcie ofert po zmianach;
 • nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 1. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:
 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • podmiotowe środki dowodowe;
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

 1. Wybór oferty po terminie związania ofertą – kontrowersje i wątpliwości.

 2. Umowy o zamówienie publiczne wg nowych zasad:
 • zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
  a) określenie nowej zasady kształtowania umów;
  b) wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych;
  c) określenie obowiązkowych postanowień umownych;
  d) wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji;
 • wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
 • ewaluacja wykonania umowy;
 • obowiązek sporządzenia raportu w związku z wykonaniem mowy;
 • praktyczne ćwiczenia w zakresie przygotowania wzoru umowy.

 1. Środki ochrony prawnej - jak nowa ustawa wpływa na łatwość wnoszenia odwołań?
 • zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
 • możliwość złożenia odwołania do Prezesa KIO:
  - przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  - na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych.
 • postępowanie dowodowe przed KIO – jak wygląda i będzie wyglądać postępowanie dowodowe oraz omówieni środków dowodowych;
 • ważne zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w postepowaniu odwoławczym – czy na pewno „przymus adwokacji”?;
 • uprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:
  - wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;
  - obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
  - wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja);
 • odwołanie w praktyce – ćwiczenia w zakresie umiejętności formułowani a zarzutów i zgłaszania dowodów (orzeczenia KIO i sądów).

Panel dyskusyjny. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników – propozycje wdrożenia nowych rozwiązań do panujących wzorców.

 

Harmonogram:

10:00- 13:30 – zajęcia teoretyczne

13:30-14:00 – przerwa lunchowa.

14:00-15:00 – zajęcia teoretyczne c.d

15:00-16:30 – zajęcia praktyczne

16:30-17:00 – podsumowanie

Przerwy według potrzeb grupy, ale nie więcej niż cztery po 15 minut.

 


Trener:

Anna Banaszewska - Doktor nauk prawnych, magister prawa, ekonomii i farmacji, ukończyła również kierunek Executive Master of Business Administration.
Udziela pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych reprezentując zarówno wykonawców jak i zamawiających z branży medycznej w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz usługi medycyny pracy i zamówienia  społeczne. Doradza klientom zarówno na etapie tworzenie dokumentów przetargowych, uczestniczy w komisjach przetargowych jak i reprezentuje ich w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi kontrole i audyty udzielonych zamówień publicznych.


Ponadto świadczy pomoc prawną na rzecz firm farmaceutycznych, w zakresie związanym z uzyskiwaniem pozwoleń i zezwoleń wydawanych na podstawie prawa farmaceutycznego (tzw. rejestracja, refundacja, zezwolenie na import, wytwarzanie, hurtowy obrót lekami, zezwolenie na prowadzenie apteki), reklamą produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych, łańcuchami dostaw, z uwzględnieniem prawa konkurencji, prawem własności przemysłowej, w tym zastrzeganiem znaków towarowych,  badaniami klinicznymi oraz ochroną danych osobowych.

Jest prelegentem wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa konkurencji. Prowadzi szkolenia, jest autorką wielu publikacji. Zapewnia wsparcie pro bono dla wielu organizacji zrzeszających pacjentów.

Dodatkowe aktywności:

• członek Polskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, współautor wytycznych i zaleceń Inspektora Zamówień Publicznych (w imieniu Urzędu Zamówień Publicznych);
• członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji;
• członek zespołu Konfederacji Pracodawców Lewiatan ds. Ochrony Danych Osobowych;
• ekspert Polskiej Federacji Szpitali i Konfederacji Pracodawców Lewiatan;
• uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych, w tym sejmowej komisji zdrowia;


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!