PROGRAM SZKOLENIA RODO W OCHRONIE ZDROWIA:

I RODO – stan prawny

1. Podstawa prawna: Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

2. Organy nadzorcze

3. Administrator Danych Osobowych, Współadministrator i Podmiot Przetwarzający

4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Inspektor Danych Osobowych (IDO) w sektorze medycznym – charakterystyka w świetle prawa.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe zwykłe a dane wrażliwe

2. Tajemnica lekarska i tajemnica medyczna – kiedy obowiązuje i ich odniesienie do przepisów RODO

3. Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniach zdrowotnych

4. Przetwarzanie danych osobowych w działaniach administracyjnych

5. Ryzyko naruszania przepisów ochrony danych osobowych podczas codziennego kontaktu z pacjentem

6. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – dla kogo?

7. Staranność przetwarzanie  i ochrony danych w systemie informatycznym

8. Przekazywanie danych do państw trzecich.

9. Profilowanie.


III. Dokumentacja medyczna

1. Wdrażanie elektronicznej dokumentacji zgodnie z nowymi procedurami.

2. Jak odpowiednio zabezpieczyć dane pacjentów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym?

3. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej w świetle nowych przepisów.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
 

IV. Nadzór nad przestrzeganiem procedur RODO

1. Jakie kary grożą podmiotowi medycznemu za niedostosowanie się do przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

2. Kontrole.

3. Sankcje

4. Jak stworzyć skuteczny system kontroli ochrony danych osobowych?

5. Case study.

Podsumowanie