PROGRAM SZKOLENIA RODO W OCHRONIE ZDROWIA:

I RODO – stan prawny

1.             Podstawa prawna: Ustawa o Ochronie Danych Osobowych oraz  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

2.             Organy nadzorcze

3.             Administrator Danych Osobowych, Współadministrator i Podmiot Przetwarzający

4.             Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i Inspektor Danych Osobowych (IDO) w sektorze medycznym – charakterystyka w świetle prawa.

II.                  Przetwarzanie danych osobowych

1.      Dane osobowe zwykłe a dane wrażliwe

2.      Tajemnica lekarska i tajemnica medyczna – kiedy obowiązuje i ich odniesienie do przepisów RODO

3.      Przetwarzanie danych osobowych przy świadczeniach zdrowotnych

4.      Przetwarzanie danych osobowych w działaniach administracyjnych

5.      Ryzyko naruszania przepisów ochrony danych osobowych podczas codziennego kontaktu z pacjentem

6.      Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – dla kogo?

7.      Staranność przetwarzanie  i ochrony danych w systemie informatycznym

8.      Przekazywanie danych do państw trzecich.

9.     Profilowanie.

 

III.                Dokumentacja medyczna

1.      Wdrażanie elektronicznej dokumentacji zgodnie z nowymi procedurami.

2.      Jak odpowiednio zabezpieczyć dane pacjentów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym?

3.      Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej w świetle nowych przepisów.

4.     Prawa osób, których dane są przetwarzane.

 

IV.               Nadzór nad przestrzeganiem procedur RODO

1.             Jakie kary grożą podmiotowi medycznemu za niedostosowanie się do przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

2.             Kontrole.

3.             Sankcje

4.             Jak stworzyć skuteczny system kontroli ochrony danych osobowych?

5.             Case study.

Podsumowanie.